ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ιεράπετρα, 07/01/2022

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.: 12

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»                                                               

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 6                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 28423 40393 –  40417

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

 

                                                                  ΠΡΟΣ: κ.κ.         

           • Χατζημαρκάκη Χρύσα
           • Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
           • Ματζαράκη Νικόλαο
           • Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
           • Παπαδάκη Ιωάννη
           • Ψιμουλάκη Μιχαήλ

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στις  12 Ιανουαρίου 2022,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 με θέματα:

 1. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας επιτροπής έτους 2022 που αφορά ανέλκυση-απομάκρυνση ή εξουδετέρωση ναυαγίων ή πλοίων
 2. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας επιτροπής έτους 2022 που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθμ. 20 (ΦΕΚ 444Β/99), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Τα συμμετέχοντα μέλη του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 11:00.

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», προς το email  του Νομικού Προσώπου dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Εσωτ. διανομή:

 1.      Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                   Ο Πρόεδρος
 2.      Γραφείο Τύπου
 3.      Γραφείο Προγραμματισμού                                                  Γεώργιος Ασπραδάκης
2022-01-07T11:51:27+00:00