ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ιεράπετρα, 08/12/2021 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.:  645

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                   

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                                                      

Ταχ.Δ/νση:  Δημοκρατίας 6                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 28423 40393 –  40417

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

 

                                                                  ΠΡΟΣ: κ.κ.         

           • Χατζημαρκάκη Χρύσα
           • Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία
           • Ματζαράκη Νικόλαο
           • Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
           • Παπαδάκη Ιωάννη
           • Ψιμουλάκη Μιχαήλ

 

Σας προσκαλούμε, σε  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στις  17 Δεκεμβρίου 2021,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 με θέματα:

 1. Ανάκληση της με αρ. 33/2021 απόφασης του Δ.Σ. και ορισμός αντικλήτου για την ίδρυση του υδατοδρομίου Ιεράπετρας
 2. Παραλαβή 4ης διμηνιαίας αναφοράς προόδου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Μελέτες Λιμενικών Εγκαταστάσεων και επέκτασης, βελτίωσης και συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών υποδομών του Δήμου Ιεράπετρας»
 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και του Δήμου Ιεράπετρας για την υποβολή και υλοποίηση του έργου Ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Γρα Λυγιάς- Επέκταση προσήνεμου μώλου

Τα συμμετέχοντα μέλη του Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να αποστείλουν την ψήφο τους επί κάθε θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, το αργότερο μέχρι δύο (2) ώρες μετά την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση, ήτοι μέχρι ώρα 11:00.

Η ψήφος του κάθε μέλους (ναι, όχι, λευκό, παρών) θα αποστέλλεται:

Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ», προς το email  του Νομικού Προσώπου dltier@0448.syzefxis.gov.gr

Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή μέχρι την πάροδο δύο (2) ωρών από την ώρα σύγκλησης του συμβουλίου, όπως αυτή αναγράφεται στην πρόσκληση κάθε συνεδρίασης. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Εσωτ. διανομή:

 1. Γραφείο κ. Δημάρχου                                                                 Ο Πρόεδρος
 2. Γραφείο Τύπου
 3. Γραφείο Προγραμματισμού                                                  Γεώργιος Ασπραδάκης
2021-12-14T10:52:56+00:00