Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ   Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ   Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ   Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ   Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

 

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 31, 3ος όροφος                                                                                                                             Ιεράπετρα:17/12/2020

Ταχ. Κώδ.: 72200                                                                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 622

ΤΗΛ.: 2842340393

Ε-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

Δημόσιο φανερό προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα σε περιοχή πλησίον του Δημαρχείου Ιεράπετρας, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των  50 μέτρων και να έχει “πρόσωπο” σε μία από τις παρακάτω οδούς: Δημοκρατίας, Εθνικής Αντιστάσεως, Αναγνωστάκη και Λοχαγού Παγωμένου, προκειμένου να υπάρχει άμεση πρόσβαση των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου στις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και των εξυπηρετούμενων πολιτών και επισκεπτών στο Ταμείο του Δήμου. Η συνολική επιφάνεια να είναι από 40 m2 έως 50 m2   εκτεινόμενης σε ενιαίο χώρο ισόγειου κτιρίου με προσβασιμότητα για Α.με.Α.

Οι  προσφορές  ενδιαφέροντος  αποστέλλονται  στα  γραφεία  του  ΝΠΔΔ,  στη  διεύθυνση  που  αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της  οικείας  διακηρύξεως,  συντάσσοντας  σχετική  έκθεση, εντός  δέκα (10)  ημερών  από  την  λήψη  των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την με αρ. πρωτ. 620 / 17-12-2020 (epro: 20PROC007871043) αναλυτική διακήρυξη που μπορούν να προμηθευτούν και από τα γραφεία του ΝΠΔΔ: Δημοκρατίας 31, 3ος όροφος, Ιεράπετρα, ΤΚ 72200.

Τηλέφωνα πληροφοριών:2842340393,2842340417.

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                            ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2021-01-05T07:36:36+00:00